• Всеукраїнська професiйна спiлка
    «ДОВIРА ТА ДОСТАТОК»

Всеукраїнська професiйна спiлка «Довiра та Достаток» створена на інновацiйнiй платформi членства та об'єднання громадян з метою реализацiї кожному члену профспiлки своїх прав у сферах трудових вiдносин, громадської iнiцiативи, дiлової та творчої активностi.


Об’єднання членiв Профспiлки вiдбувається на добровiльних засадах на основi єдностi iнтересiв, дотримання принципiв демократiї законностi, самоуправлiння, гласностi.

У своїй діяльності Профспілка керується і діє вiдповiдно до Конституції України, Законiв України «Про громадськi об'єднання», «Про професiйнi cпiлки, їх права та гарантiї дiяльності», Кодексу законiв про працю України, Статуту Профспiлки та iнших нормативно-правових актiв, якi прийнятi вiдповiдно до них.

Профспiлка створюється з метою здiйснення представництва та захисту трудових, соцiально-економiчних прав та iнтересiв членiв Профспiлки.


Гарантії Профспiлки

Всеукраїнська Професійна спілка «Довіра та Достаток»
гарантує кожному члену профспілки підтримку в сферах:


Права

- Представляє інтереси членів профспілки та захищає їх трудові соціально-економічні права та інтереси у відносинах з роботодавцями, державними органами та органами місцевого самоврядування.
- Юридична, правова допомога та особиста безпека.
- Погашення боргових зобов'язань перед кредиторами.

Бізнес та фінанси

- Підтримка діючого бізнесу, відкриття нових підприємств й кооперативів.
- Залучення до бізнес-проектів підприємств профспілки.
- Долучення до міжнародних грантів, кредитів міжнародних фондів.
- Фінансова підтримка через унікальні банківські продукти та цифрові активи.
- Права створювати капіталізовані нематеріальні активи, інтелектуальный капітал.

Соціальні гарантії

- Страхування та встановлення соціальних гарантій.
- Допомога в пошуку робочих місць.
- Поліпшення житлових умов.
- Оздоровлення, санаторно-курортного відпочинку та туризму.
- Участь в міжнародних, комерційних, культурних, благодійних, проектах.

Завдання Профспiлки

Розробка програм розвитку

Розроблює програми розвитку ділової та творчої активності членів профспілки, створює умови ефективної роботи первинних організацій, запроваджує інноваційні інструменти соціальної активності членів профспілки в т. ч. з залученням соціальних мереж.

Розроблення державної полiтики

Бере участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту, державної занятості населення; надає пропозиції щодо проектів Законів з цих питань.

Заключення договорiв та угод

Веде колективні переговори і заключає колективні договори і угоди, контролює їх виконання; захист інтересів працівників незалежно від їх членства у профспілках у питаннях колективних інтересів.

Громадський контроль

Здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, захищає права громадян на працю, приймає участь у врегулюванні трудових спорів.

Cпiвпраця

Налагоджує співпрацю з міжнародними профспілками та правозахисними організаціями.

Розгляд пропозицiй

Бере участь у розгляді своїх пропозицій органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, ін. об’єднаннями громадян.

Основні зусилля профспілки спрямовуються на:

Стратегічне партнерство

Співпраця з провідними підприемствами, установами Украіни I закордону для надання Членам організацій наібільш фахових та ексклюзивних послуг в галузі права, соціального захисту, финансовоі підтримки, розвитку бізнесу, трудоустрою, охорони здоров'я та туризму.

Спiвпраця

Співпраця з міжнародними профспілковими та іншими правозахисними організаціями

Створення установ

Можливість створювати власні (профспілкові) підприємства, установи, навчальні заклади, ЗМІ.

Допомога

Надання учасникам АТО допомоги у працевлаштуванні.


Вступити в члени Профспiлки


Вхід/Реєстрація